Измерване на факторите на работната среда

Организира и извършва измервания от акредитиран орган за контрол на следните параметри:

1. Фактори на работната среда:

– микроклимат;

– експозиция на звуково налягане

– шум;

– осветление.

2. Електробезопасност:

– преходното съпротивление на заземителната и мълниезащитна инсталация;

– импеданса Zs на контура “фаза

– защитен проводник”;

– изолация на кабели;

– защитни прекъсвачи.

3.Вентилационни инсталации

4.Климатични инсталации

Comments are closed.