Loading

Календар

» До 30 април се подава декларация по чл.15 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд

» Измервания факторите на работната среда се извършват на 3 години

» Измервания на съпротивлението на защитна заземителна инсталация на 1 година

» Измерване импеданса на контур “фаза-защитен проводник” от 1 до 5 години. Периода се определя от енергетика на фирмата

» Преразглеждането на оценката на риска се извършва при:

– При настъпване на промени, които могат да окажат влияние върху риска – въвеждане на нови производствени процеси, продукти и материали, промяна организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и други.

– Промени в нормативната уредба.

– Данните, въз основа на които е направена оценката са станали невалидни или неподходящи.

– Има условия за подобряване на оценката.

– Приложените мерки и мероприятия са неефективни.

– Повишаване честотата на професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм.

– Предписание на контролен орган.

– По преценка на работодателя.

Не по рядко от 5 години.

» Обучението на длъжностните лица по охрана на труда и членовете на КУТ/ГУТ се извършва ежегодно.

» Обучение за квалификационна група по ел.безопасност е на 3 години за висшия ел.технически персонал и на 2 години за останалите.

» Медицинските профилактични прегледи в зависимост от вида на прегледите и възрастта на работещите се извършват в различни срокове, но средно е на 3 години.