Loading

Общи договорни условия на Орган за контрол

Общи договорни условия на Орган за контрол „АЛБИ” от вида „С” при

 АлбиконсултЕООД

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Всички предложения или услуги, както и всички последващи договорни отношения между Акредитиран от ИА „Българска служба за акредитация ” орган за контрол „АЛБИ” от вида „С” при „Албиконсулт” ЕООД (наричано за краткост „ОКС” или „Изпълнител”) и което и да е лице, заявило контрол (наричано за краткост „Клиент“ или „Възложител”) ще бъдат регулирани от настоящите Общи условия, освен ако писмено не е уговорено друго.
 2. Тези Общи условия, както и където е приложимо - Оферта, Договор - представляват цялостното споразумение между страните. Всички изменения ще са валидни, ако са в писмена форма и са подписани от двете страни.
 3. Настоящите общи условия обвързват страните в рамките на признатата от Изпълнителна Агенция „Българска Служба за Акредитация” (ИА „БСА“) компетентност на Изпълнителя като Орган за контрол от вида „С”. Дейностите по контрол се извършват от ОКС с необходимата отговорност и квалификации.

 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. „Акредитиращ орган” означава национален орган по акредитация на Република България.
 2. „Орган за контрол” означава орган, извършващ контрол.
 3. „Заявка” означава писмена форма, подадена от страна на Клиента и съдържаща искане за предоставяне на услуги по контрол с посочен предмет и обем.
 4. „Услуга” означава резултат най-малко от една дейност, изпълнена по необходимост за взаимовръзка между доставчика и клиента, и обикновено е нематериална.
 5. „Оферта” означава параметрите на услугите, които ще бъдат предоставени от Oрганa за контрол на Клиента.
 6. „Протокол за контрол” означава официален документ, издаден от Органа за контрол, съдържащ резултати от контрола.
 7. „Сертификат за контрол” означава официален документ, издаден от Органа за контрол, в който е направена оценка на съответствие на резултатите от контрол с изискванията на нормативната база.
 8. „Безпристрастност” означава наличие на обективност.

 

III. УСЛУГИ

 1. Настоящите Общи Условия обхващат следните дейности на Органа за контрол (наричани за краткост Услугите):

 

 1. Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000V, в това число: съпротивление на изолация, импеданс на контура "фаза-защитен проводник", съпротивление на защитни заземителни уредби, съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби, прекъсвачи за защитно изключване.

 

 1. Контрол на физични фактори на работната, битова, околна среда, вентилационни инсталации, климатични инсталации, в това число: изкуствено осветление, микроклимат, шум, вентилационни инсталации.

 

 1. Органът за контрол извършва оценка на съответствието и контрола по методи и нормативни актове, съгласно обхвата на акредитация на ОКС, който може да се види на сайта на ИА БСА
 2.  Ако клиента желае контрола да се извърши по метод различен от обхвата на акредитация или оценката на съответствието да се извърши по други нормативни актове, той вписва това свое желание в заявката за контрол(ф-р 5.1.3) и контролът се извършва без позоване на акредитация.
 3. Органът за контрол извършва услугите безпристрастно.
 4. След изпълнението на заявената услуга, Органът за контрол предоставя на Клиента протокол и сертификат за контрол.
 5. С подписване на договор с Органа за контрол, Клиентът потвърждава, че посредством предоставяне на услуги по контрол, Органът за контрол не представлява Клиента пред трети лица, нито го освобождава от отговорност, нито приема, ограничава, отменя или се задължава да изпълни което и да е задължение на Клиента към трето лице или задължение на което и да е трето лице към Клиента.

 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ

 1. Клиентът гарантира, че ще предостави необходимото съдействие, информация и документация на Органа за контрол при поискване от негова страна, включително и съдействие от страна на квалифициран, инструктиран и упълномощен персонал на Клиента.
 2. Клиентът се задължава да предприеме всички необходими мерки за премахване или предотвратяване на всякакви възможни препятствия или прекъсвания при изпълнението на Услугите.
 3. Клиентът се задължава незабавно да информира Органа за контрол за настъпили промени в заявените за контрол обекти, които промени могат да се отразят на системата за управление, предоставяните, услуги, процеси или квалификация.

 

V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

 1. Договорените с Клиента цени покриват всички етапи на контрола, предоставянето на протокол и сертификат за контрол.
 2. Допълнителни такси ще бъдат начислявани за услуги, които не са включени в офертата.
 3. В случай на заявка за изпълнение в по-кратки срокове, както и в случай на цялостно или частично повторно извършване на услуга, ще бъдат начислявани допълнителни такси, съгласно актуалния ценоразпис на Органа за контрол.
 4. Копие от ценоразписа на Органа за контрол е на разположение при поискване.
 5. Освен ако не е уговорено друго, всички упоменати цени са без ДДС.
 6. Органът за контрол издава фактура за извършената услуга след сключване на договор за контрол с Клиента или след извършване на съответната услуга, освен ако не е уговорено друго.
 7. Всички разплащания се извършват по банков път – преди получаване на протоколите и сертификата за контрол.
 8. Клиентът няма право да задържа или отлага плащането на дължими на Органа за контрол суми поради конфликт, насрещна претенция или възражение за прихващане, за които се твърди, че са срещу Органа за контрол.
 9. Органът за контрол има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за събирането на неплатените такси пред компетентните съдилища.
 10. Клиентът се задължава да заплати на Органа за контрол всички разноски във връзка със събирането на плащанията, включително адвокатски хонорари и съответните разходи.

 

VI. СОБСТВЕНОСТ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРАВА ВЪРХУ ДОКЛАДА И СЕРТИФИКАТА

Всеки документ, като не само, протокол  или сертификат за контрол, предоставени от Органа за контрол, както и авторските права, съдържащи се в него, са и ще останат собственост на Органа за контрол, като Клиентът няма право да изменя или погрешно да представя по какъвто и да било начин съдържанието на тези документи. Клиентът има право да прави копия на тези документи само за собствени цели. Дубликати на сертификатите за трети лица са налични при поискване.

 

VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 1. В настоящите Общи условия:

„Конфиденциална информация” означава всяка устна или писмена вътрешно- фирмена информация, която една страна може да получи от друга страна, във връзка с изпълнение на договора, както и предоставената информация за бизнеса на едната страна. Конфиденциалната информация не включва информация, която: (1) е или впоследствие е станала публично достояние; (2) е била известна на страната, която я е получила, на неконфиденциална основа преди момента на разкриването й от разкриващата я страна, или (3) е разкрита на страната от независима трета страна, която има право да я разкрива.

 1. Освен ако се изисква от закона или от съдебен, държавен или друг регулаторен орган или ако разкриването е извършено в рамките на съдебно или арбитражно производство, страните, както и техни агенти или подизпълнители нямат право да използват конфиденциална информация за друга цел, освен предвидената в договора, или да разкриват конфиденциална информация на физически или юридически лица без предварителното писмено одобрение на другата страна, освен в случаите изрично упоменати в настоящите Общи условия.

 

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Ако една или повече разпоредби от договора или настоящите Общи условия се окаже незаконна или недействителна, то от това не се засяга валидността, действието и приложимостта на останалите разпоредби.
 2. За всички отношения между страните е приложимо действащото законодателството на Република България.
 3. Съгласието с настоящите Общи условия трябва да бъдат направени писмено. Счита се, че съгласието е дадено другата страна чрез подписа на заявителя/клиента в заявката:
 4. Страните се съгласяват, че Органът за контрол предоставя услугите на Клиента като независим изпълнител и договорът не създава дружествени, трудови или други взаимоотношения извън изрично предвидените между Органа за контрол и Клиента.
 5. Органа за контрол има процедура за приемане, регистрация и решаване на посъпващите жалби и възражения.
 6. Клиентите на Органът за контрол „АЛБИ” от вида С при „Албиконсулт” ЕООД, гр. София не могат да  използват  позоваването на акредитация и на статута на ИА „БСА” като страна по многостранно споразумение в техни бланки за писма и други канцеларски/рекламни материали.

 

IX. СПОРОВЕ

За всички спорове, произтичащи или свързани с настоящите Общи условия или с договора, се прилага действащото законодателството на Р България.

ОРГАНЪТ ЗА КОНТРОЛ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ДОБАВЯ, ПРЕМАХВА ИЛИ ПРОМЕНЯ КЛАУЗИ ОТ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ.

ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ СА ПРИЕТИ ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ  10.10.2016 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------