Loading

Измерване фактори на работната среда и електрически параметри за пускане в експлоатация на сгради и съоражения

Извършва измервания  и издава всички необходими протоколи и документи за следните параметри: 1.  Физични фактори на работната среда: микроклимат осветеност. шум - в работна среда, в жилищни и обществени сгради и в околна среда

 

2. Електробезопасност - електрически параметри:

–  съпротивление на заземителната уредба;

–  съпротивление на  мълниезащитна уредба;

– импеданса Zs на контура “фаза защитен проводник"

– съпротивление на изолация;

– защитни прекъсвачи (прекъзвачи за защитно изключване)

3.Вентилационни инсталации