Loading

Изготвяне на правила за безопасна работа

Предлагаме изготвяне на различни видове документи в съответствие със законовите и нормативни изисквания.

1. Правилник за вътрешния трудов ред.

2. Правила за безопасни и здравословни условия на труд

3. Заповеди за инструктажи, орган по БЗ, работно време и други.

4. Програми за начален инструктаж.

5. Документация за въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

6. Инструкции при използване на работно оборудване, при което съществува риск за здравето и безопасността на работещите

7. Инструкции за работа с видеодисплей.

8. Оформяне на книги за начален инструктаж по БХТ и ППО, инструктаж на работното място, периодичен, извънреден и ежедневен инструктаж по чл.6 от Наредба №3/96г./ДВ 44/96г.

9. Попълване на служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец .