Loading

Попълване на декларация по чл.15 от Закон за ЗБУТ

Декларацията по чл. 15 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост.  Обнародвана е Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Декларацията се подава в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на предприятието ежегодно в срок до 30 април на следващата година. Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, фирмите уведомяват писмено териториалната дирекция „Инспекция по труда“ в същия срок, като формата на уведомлението е дадено в приложение 2 на наредбата: „Уведомление за неподаване на годишна декларация на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд“