Loading

Изготвяне на здравни досиета

Изготвяне, актуализиране и съхранение на досиета за здравното състояние работници и служители съгласно изискванията на чл.11,ал.10 от Наредба 3.

За създаване на досие на всеки работник или служител се изисква информация, включително копия от:

» картите за предварителен медицински преглед
» болнични листове
» експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК
» данни за професионални болести
» решения на НОИ за трудови злополуки

Изготвя се заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, въз основа на заключенията от предварителни и периодични медицински прегледи.