Loading

Обучение на КУТ/ГУТ

Ако Вашето предприятие е с повече от 50 броя работници и служители трябва да изградите Комитет по условия на труд (КУТ). Ако Вашето предприятие е с по-малко от 50 броя работници и служители трябва да изградите Група по условия на труд (ГУТ).

1.Организация за изграждане на Комитет/Група по условия на труд.

2. Участие в Комитета по условия на труд.

3. Наредба РД-07-2/2009г. за инструктажа на работниците и служителите изисква първоначални и ежегодни обучения на членове на КУТ / ГУТ., както и на органа по безопасност и здраве

4. Изготвяне на програми за обучения.

5. Организиране и провеждане на обучението.

6. Издаване на удостоверения