Loading

Оценка на риска

Редът, начина и периодичността на извършване на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите се определят съгласно Наредба № 5 от 11.05.1999 г. Целта на извършването на оценка на риска на работното място е да бъде подпомогнат работодателя при изготвяне на адекватна програма за предприемане на конкретни действия, свързани с овладяване на професионалните рискове на работното място, а в случай на остатъчен риск – предприемане на необходимите за защита на работниците мерки.

ПОДХОД И ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ПРИ ОЦЕНКАТА НА РИСКА

Процесът на оценката преминава през три основни етапа.

І. Подготвителен етап, през който се извършват следните дейности:

» формиране на работната група за оценка на риска и среща на специалистите от СТМ с екипа от страна на работодателя за разпределение на задачите;

» изработване и приемане на методика за оценка на риска;

» анализ и класификация на трудовите дейности, която включва: изготвяне на списък на трудовите дейности, групирането им по рационален за оценяването на риска начин, събиране на необходимата информация за тях;

ІІ. Оценка на риска, включваща:

Идентифициране на опасностите при различните трудови дейности, а именно: 

а) установяване наличието на опасности и техният анализ по приоритети; 

б) проучване на всички аспекти на дейността – анализиране на всички дейности, които се извършват в оценявания обект, вкл. необичайни операции, токсични вещества във въздуха на работната среда, отчитане възможността от възникване на промишлени аварии, анализ на предприетите мерки.  Извършване на анализ и оценка на следните по-важни психо-физиологични фактори:

» Тежест на труда – извършване на тежка физическа работа; ръчна работа с тежести; двигателно-монотонна (репетитивна) работа; статично натоварване при фиксирани, неудобни работни пози; промени в работоспособността и умора. » Физиологична организация на труда;

» Ергономични фактори – организация на работното пространство; работно място; работна мебел; работна поза; работни движения;

» Психологични фактори; стрес. Идентифицираните опасности се категоризират в групи в зависимост от вида и естеството им.  За идентифициране на опасностите се прилагат различни подходи:

› наблюдение на трудовия процес;

› използване на анкетни проучвания за субективната оценка на работниците по отношение на: състояние на работната среда, наличие на ергономични рискови фактори, режим на труд и почивка, здравни оплаквания и др., както и предложения за намаляване на рисковете при работа.

› измервания на параметрите на работната среда;

› определяне на работниците и служителите изложени на опасности, включително определяне на т.нар. по-раними групи (с хронични заболявания, бременни, ненавършили 18 г. и т.н.)

Определяне на елементите на риска (тежест на вредата, вероятност за нанасяне на вреда);

III Определяне на приоритети и разработване на програма Оценката завършва с определяне на приоритетите и разработване на програма за изпълнение на необходимите мерки, които трябва да се предприемат с оглед отстраняване или ограничаване на риска. Тази фаза от оценката има за цел да осигури на работещите добра защита. Вземат се предвид и ефективността на вече приложените мерки. За да се реализира това, следва да се приложат мерки, намиращи се най-високо в йерархията на превенцията:

» Избягване на рисковете

» Заместване на опасни субстанции с по-малко опасни

» Борба с риска при източника на възникването му

» Използване на средства за колективна защита

» Използване на средства за индивидуална защита