Трудово-правни консултации

Трудово-правните консултации се дават и на работника и на работодателя.

Те са свързани най-вече с:
» възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения;
» работно време и почивки;
» ползването на отпуски;
» трудово възнаграждение;
» консултиране и подпомагане на работодателя за изпълнение на дадените им предписания от инспекторите на инспекция по труда.

Comments are closed.